30. november 2016

Danmarks Naturfredningsforening – Truede dyre- og plantearter

skovmaar1.835 danske dyre- og plantearter er truede  – men I kan hjælpe

Problemet er:

Danske planter og dyr forsvinder med større hast end nogensinde før. I Danmark er Skovmåren listet som ”sjælden” på Danmarks ”Rødliste” over truede arter. Mere end 10 arter af dagsommerfugle er uddøde. Heriblandt poppelsommerfugl og skovhvidvinge. Og kirkeuglen, der er Danmarks mindste ugle, er på få årtier gået 80 % tilbage fra flere tusinde par til omkring 60 ynglepar.

Problemet skyldes:

Tabet af biodiversitet er en konsekvens af samfundets intensive udnyttelse af vores landareal og naturressourcer til landbrug, skovbrug, ny bebyggelse, infrastruktur og produktion.

Hvad sker der, hvis vi ikke gør noget?

Biologisk mangfoldighed er helt afgørende for livet på jorden og en forudsætning for, at økosystemerne fungerer. Det gælder for vores trivsel og velfærd. Vi er helt afhængige af, at økosystemerne fungerer og leverer tjenester som rensning af vand, jord og luft og bestøvning af vilde planter og afgrøder.

Forskere har påpeget, at forringelserne af den biologiske mangfoldighed nu er så omfattende, at der er tale om en økologisk krise, som fuldt ud kan måle sig med klimakrisen i omfang og negativ påvirkning af fundamentet for vores samfund.

Danmarks Naturfredningsforening arbejder med naturprojekter for at:

  • beskytte naturens mangfoldighed
  • skabe mere sammenhængende og fredet natur
  • begrænse byggeri i sårbare naturområder
  • udarbejde en national plan for truede dyr og planter
  • øge bevidstheden hos den danske befolkning om, at vi skal passe på alle vores dyr og planter
  • udbygge naturovervågningen og opdatere kortlægningen af værdifuld natur.

I kan gøre en stor forskel nu – hjælp os med at redde Danmarks truede dyr og planter.

Vi har brug for naturen – og den har brug for os.

Foto: Kenneth Johansson